Stalactites or stalagmites?

Stalactites or stalagmites?

Stalactites or stalagmites?

Comments? I'd love to hear your feedback!